Novinky
05.04.2021: Matematický klokan
11.03.2021: Karneval
11.03.2021: Karneval
Sluníčka ...více zde

11.03.2021: Karneval
11.03.2021: Exkurze Dukovany
11.03.2021: Naší přírodou
11.03.2021: Zeměpisná olympiáda
25.02.2021: Zimní olympiáda
Smajlíci ...více zde

18.02.2021: Hry na sněhu
18.02.2021: Srdíčkový den
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 08. 04. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů ve školách a školských zařízení
- od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně,
- k testování budou použity neinvazivní Ag testy, které má škola k dispozici,
- v případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:
- žákům 1. stupně ve škole, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd,
- na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině,
- zpěv a sportovní činnosti nejsou povoleny.
 
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že
- v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.
 
Manuál k testování ve školách a školských zařízeních a Letáky k testování pro žáky a zákonné zástupce naleznete testovani.edu.cz .
 
Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. Škole byly dodány testy Singclean.
 
Prezenční výuka bude organizována takto:
od 12.4.  I.A, II.A, III.A, IV.B a dále každý lichý týden
od 19.4. potom III.B, IV.A, V.A a V.B a dále každý sudý týden
 
Žáci mohou přicházet do školy od 7:15 do 7:40. Jelikož vyhodnocení testu trvá 15 minut, prosíme rodiče, aby využili nabízeného času v plném rozsahu.
 
Aktuální rozvrhy budou vyvěšeny na Škole on – line během víkendu
 
ŠD bude otevřena pro 1., 2. a 3. ročník. Ranní družina se ruší z důvodu testování.
 
Závodní stravování: Rodiče žáků ZŠ si obědy přihlašují individuálně, ideálně přes webové rozhraní.
           
Všem zákonným zástupců se omlouvám za relativně pozdě podanou informaci. Manuál MŠMT byl do DS doručen 7. 4. v čase 20:20…….
 

Dne: 08. 04. 2021
Vážení zákonní zástupci dětí navštěvujících poslední povinný rok předškolní docházky, na základě jednání vlády ČR z 6. 4. 2021 Vám zasílám následující sdělení.
 
Informace k provozu MŠ:
- od 12. 4 2021 je povolena přítomnost dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání v MŠ
- provoz je zajištěn v plném rozsahu, včetně stravování v budově MŠ I
- děti budou rozděleny do dvou skupin dle vyvěšeného seznamu
- potřeba roušek pro děti v MŠ - (nutnost dětských roušek při pobytu venku mimo areál školy)
 
Informace k testování:
- přítomnost dítěte v MŠ je podmíněna negativním testem
- testování bude probíhat samoodběrem v pondělí a čtvrtek antigenními testy bezprostředně po příchodu do MŠ
- přítomnost zákonného zástupce vybaveného respirátorem při testování je nanejvýš žádoucí
- testování se netýká dětí s negativním testem, který není starší 48 hodin
- testování se rovněž netýká dětí, které v uplynulých 90 dnech prodělaly onemocnění Covid – 19. Tuto skutečnost je nutno doložit lékařským potvrzením, či laboratorní zprávou
- doba vyhodnocení testu je 15 minut
- v případě pozitivního výsledku dítě spolu se svým zákonným zástupce okamžitě opouští budovu bližší informace k testování nejdete v odkazech na školním webu
 
Omlouvám se všem za relativně pozdě předané informace. Manuál MŠMT dorazil 7. 4. 2021 v čase 20:22…….

Dne: 07. 04. 2021
Vážení zákonní zástupci, těšíme se na Vás na distančních třídních schůzkách:
úterý 13.4.
18:30 - III.A
středa 14.4.
16:30    - I. A                                                   
            - V. A                                                             
            - V. B                                                                   
17:15    - III. B
             - VII. A
18.00    - IV. A
            - IV. B  
 
čtvrtek 15.4.
17:00    - II. A                                                  
            - IX. A
18:00    - VI.B
            - VII. B
            - VIII. A
            - VI. A  
19:00 – 19:30  - Konzultace s pedagogy (netřídními) 2. st., pokud Vám nestačí emailový kontakt; voláte jednotlivým učitelům přes MTeams, přes chat.
 

Dne: 09. 03. 2021
Vážení zákonní zástupci,
 
zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvkové  organizace, proběhne ve školním roce 2020/2021 pouze distančně, tj. bez přítomnosti zákonných zástupců i dětí, v termínu 6. – 23. 4. 2021.
 
Žádosti o přijetí i zápisový lístek je ke stažení na webu školy, popř. k vyzvednutí v kanceláři školy v úředních hodinách
   - po a st 9:00 - 15:00.

Žádost o přijetí ke stažení ZDE
Zápisový lístek ke stažení ZDE
Žádost o odklad ke stažení ZDE

(K žádosti o odklad je potřeba doručit i doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.)

Žádosti se přijímají následujícími způsoby:
 
- poštou
- osobním podáním v kanceláři školy v úředních hodinách - po a st 9:00 - 15:00
- emailem pouze s elektronickým podpisem (§ 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád vyžaduje ověřený elektronický podpis)
- prostřednictvím datové schránky školy (9f9mdjp) 
 
Stejná pravidla platí i pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky.
 
V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na t. č. 739 310 468.
 
 
Mgr. Libor Kubík
ředitel školy

Dne: 28. 02. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
- dětí v mateřské škole
- žáků 1. a 2. ročníku základní školy
 
Základní škola poskytuje těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem (po jarních prázdninách). Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).
 
Ošetřovné: informace např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
 
I nadále je povolena osobní přítomnost:
- při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

Úřední hodiny sekretariátu:
Po a St: 9:00 - 15:00 (kromě jarních prázdnin)

Obědy v GTH jsou dětem automaticky odhlášeny.

Dne: 29. 01. 2021
10.2.2021   Moudrá sova – Sovičky ŠD
12.2.2021   Srdíčkový den - Sovičky - ŠD
8. - 12.2.2021   Projektový týden Zdravé zuby - 1. a 2. třída
16.2.2021   Zimní olympiáda – Smajlíci ŠD
16.2.2021   Okresní kolo Zeměpisné olympiády - 2. st.
23.2.2021   Den otevřených dveří pro budoucí žáky 6. tříd
24.2.2021   Okresní kolo soutěže Naší přírodou - 2.st.
24.2.2021   Karneval – Sovičky ŠD
22.-26.02.2021   Karneval - ve všech odděleních MŠ


Dne: 04. 01. 2021
12.-13.1.2021   Třídní schůzky - distančně - ZŠ
13.1.2021   Kdo si hraje, nezlobí – Sovičky ŠD
13.1.2021   Puzzliáda – Veverky ŠD - ZRUŠENO  
14.1.2021   Okresní kolo dějepisné olympiády - ZŠ
20.1.2021   Pexesový machr – Smajlíci ŠD
25.1.2021   Zimní miniolympiáda – Veverky ŠD
26.1.2021   Okresní kolo Olympiády z ČJ  - ZŠ
26.1.2021   Klasifikační porada ZŠ
22.1.2021   Malý vědec – Sovičky ŠD
25.-29.1.2021   Zimní olympiáda – v jednotlivých třídách MŠ
25.-28.1.2021   Art Ateliér - Projektové dny v ŠD
29.1.2021   Pololetní prázdniny


Dne: 30. 11. 2020
07.-09.12.2020   Projektové dny Advent přichází - ŠD
03.a 07.12.2020   Školní kolo v dějepisné olympiádě
04.12.2020   Čertí hrátky – Sovičky a Veverky ŠD
04.12.2020   Mikulášská nadílka v MŠ
07.12.2020   Plavba po on-line moři - prevntivní program pro 4. třídy ZŠ
08.12.2020   Česko zpívá koledy trochu jinak - ŠD
08.12.2020   Pedagogická porada v MŠ
09.12.2020   Dopis Ježíškovi v MŠ
11.12.2020   Světová náboženství a sekty - preventivní program pro IX. A ZŠ
11.12.2020   Kult krásného těla - preventivní program pro VIII. A ZŠ
14.12.2020   Skrytá nebezpečí internetu - preventivní program pro 7. třídy ZŠ
15.12.2020   Říkat ano, říkat ne -  preventivní program pro 5. třídy ZŠ
17.12.2020   Vánoce přicházejí – ŠD
18.12.2020   Vánoční posezení – výroba svícnů - MŠ
21.12.2020-3.1.2021   Prázdniny


Dne: 29. 11. 2020
25.11.2020   Školní kolo Olympiády v ČJ


Dne: 30. 09. 2020
01,02.,12.10.2020   Jogínek – projektové dny v MŠ
02.10.2020   Depistáž u předškoláků – MŠ
06.-08.10.2020   Den plný her – projektové dny v ŠD
06.10.2020   Sreening zraku dětí – projektový den MŠ
06.10.2020   Drakiáda – Berušky MŠ  zrušeno
12.-14.10.2020   Zvířátka v lese – projektové dny v MŠ
9.10.2020   Jsme tým – projektový den pro 3. třídy ZŠ
12. a 13.10.2020   Bolest – nemoc jménem šikana – projektový den pro 6. třídy ZŠ 
15.10.2020   Říkat ano, říkat ne – projektový den v V.B - ZŠ zrušeno
15.10.2020   Světová náboženství a sekty – preventivní program pro 9. třídu ZŠ zrušeno
16.10.2020   Skřítek Podzimníček – Sovičky ŠD zrušeno
19.10.2020   Plavba po on-line moři – projektový den pro 4. třídy ZŠ zrušeno
19.,20.10.2020   Podzim v knihovně – Veverky a Sovičky – ŠD zrušeno
20.10.2020   Skrytá nebezpečí internetu – preventivní program pro 7. třídy ZŠ zrušeno
22.10.2020   Malý zahradník – MŠ
21.10.2020   Podzimní olympiáda - Smajlíci - ŠD zrušeno
22.10.2020   Kult krásného těla – preventivní program pro 8. třídu ZŠ zrušeno
19.-23.10.2020   Sběr papíru - MŠ i ZŠ zrušeno
22.10.2020   Říkat ano, říkat ne – projektový den v V.B - ZŠ zrušeno
26. - 30.10.2020   Podzimní prázdniny


Dne: 21. 09. 2020
Vážení zákonní zástupci, žáci,

sběr starého papíru se bude na naší škole konat až v příhodnější době. Pokud Vám papír doma překáží, můžete ho odvézt do sběrny na Kojetínské ulici. Nicméně musí být vytřízen od kartonu. Vykupují se noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy vytrhané z vazeb.  Vše může být uloženo v kartonových krabicích, ale karton jako takový sběrna nevykupuje. V tomto případě nám sběrna zaplatí 1 Kč za kg vytřízeného papíru, v případě školního sběru na podzim to bude jen polovina. Více informací na www.suroviny-prerov.cz . Otvírací doba. v pondělí 7:30-17:00, ostatní dny do 15:00, v sobotu do 12:00.

Pomerančová a citronová kůra se sbírá dál, můžete odevzdávat podepsané a zvážené na sekretariátu školy. 

Stejný systém platí i pro baterie.

Plastová víčka taktéž sbíráme dále.

Děkujeme, že i v této nelehké době pomáháte třídit odpad. 

Dne: 14. 09. 2020
08.09.2020   Třídní schůzky s rodiči v jednotlivých třídách 
08.09.2020   Dopolední tematická výstava Salix – Den zemědělství - MŠ
09.09.2020   Zahájení školního roku v ZŠ a ŠD
11.09.2020   Dopravní výchova – V.A ZŠ
15.09.2020   Výlet do ZOO Lešná – ŠD
16.09.2020   Olympijský běh - ZŠ
16.09.2020   Soví sportování – Sovičky ŠD
18.09.2020   Focení prvňáčků – ZŠ
18.09.2020   Plody podzimu – Veverky ŠD
18.09.2020   Podzim přichází – Smajlíci ŠD
21.09.2020   Dopravní výchova – V.B ZŠ
22.09.2020   Historická Olomouc – projektový den pro VIII.A – ZŠ
23.09.2020   Cesta poznání – Sovičky - ŠD
30.09.2020   Veverčí závody – Veverky ŠD
16. - 30.09.2020   Běh o pohár ředitele školy – 2. st.
30.09.2020   Kytičkový den - ZŠ


Dne: 21. 03. 2020
Správce Základní a Mateřské školy Horní Moštěnice, příspěvkové organizace jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává RNDr. Radoslav Nop.
Celý dokument o ochraně osobních údajů naleznete níže v odkazu:

Prohlášení o ochraně osobních údajů