Diagnostika školní zralosti

Diagnostika školní zralosti

Dne 25. ledna 2023 proběhla pro rodiče předškolních dětí v budově ZŠ přednáška spojená s besedou na téma: Školní zralost dítěte. Rodiče byli seznámeni s legislativou, která vymezuje podmínky vstupu dítěte do školy, odkladu i dodatečného odkladu školní docházky a zápisu do první třídy. Podrobněji byly probrány ukazatelé školní zralosti v oblasti poznávacích a rozumových funkcí, osobnostní zralosti i duševní práceschopnosti. Rodiče byli ujištěni, že rozvoj poznávacích a rozumových funkcí zajišťuje svým ŠVP MŠ, která je o případných disproporcích v jednotlivých oblastech informuje. Důraz byl kladen především na oblast osobnostní zralosti dítěte a jeho duševní práceschopnosti, ve které klíčovou roli sehrávají rodiče. Dále byla podána informace o možnosti zřízení přípravné třídy v ZŠ Horní Moštěnice, o jejím poslání a formě organizace.