Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s t a n o v u j i
na školní rok 2023/24 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 220,- Kč měsíčně.

Úplata ve výši 1 100,- Kč je splatná pololetně.

Částka bude poukázána na účet 1885169309/0800.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním.

Horní Moštěnice 9. 6. 2023           

Mgr. Libor Kubík, ředitel školy