Úplata za ŠD

Úplata za ŠD

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

s t a n o v u j i na školní rok 2022/23

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 180,- Kč měsíčně.

Úplata ve výši 900,- Kč je splatná pololetně.

Částka bude poukázána na účet 1885169309/0800.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním.

Horní Moštěnice 22. 6. 2022

Mgr. Libor Kubík

 ředitel školy