Novinky
21.06.2020: Ošetřovné - OSSZ
16.06.2020: Příměstský tábor
04.05.2020: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ zde

28.04.2020: Příprava pokrmů
24.03.2020: Olympiáda ze znalostí dějepisu
11.03.2020: Minivolejbal
11.03.2020: Muzikoterapie
11.03.2020: Zimní mini olympiáda
u Veverek ...více zde

02.03.2020: Karneval Sluníčka, Berušky a Mikrojesličky
24.02.2020: Karneval u Koťat
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Světová náboženství, sekty - projektový den pro IX.A
   Projektové vyučování o světovém náboženství a sektách proběhlo v devátém ročníku a účastnilo se ho 18 žáků.  Úvodní hodina byla věnována seznámení žáků a lektorky Mgr. Coufalové, které se podařilo navázat s žáky velmi hezký kontakt a utvořit příjemnou atmosféru, která umožnila žákům svobodně se vyjádřit či nevyjadřovat se, bylo-li to žákům nepříjemné, k jednotlivým tématům projektového vyučování, otevřeně diskutovat a udržet bez větších problémů klidný dialog, pomocí jasně nastavených pravidel k diskuzi. Mluví jen ten, kdo drží v ruce „mluvící míček“.
   V druhé části za pomoci úvodního citátu Marka Twaina „Člověk je tvor náboženský“ nabídla lektorka žákům otázky k zamyšlení se. Týkaly se smyslu života, odkud jsme přišli a kam jdeme, smyslu pro krásu a spravedlnost atd. a otázku zda, se jimi zabývají i ateisté. Jako demonstraci zvolila aktivitu, při které žákům vyprávěla poměrně dlouhý a dramatický příběh o lékaři Ctiradovi, který se v nejtěžší životní chvíli přikloní k víře a učiní jakýsi slib. Žáci se pak mají rozhodnout a postavit na stranu jedné ze dvou nabízených možností.
   Třetí část byla věnována videoukázce, kde příběh o Janu Prorokovi opět nutí žáky přemýšlet o otázkách co a proč řeší náboženství a jaký má vliv na život člověka. Na základě shlédnutého videa a názorů žáků pak přistupuje lektorka k přiblížení jednotlivých náboženských směrů obecně a přednese základní znaky hinduismu, buddhismu, judaismu, islámu a křesťanství a porovná situaci ve světě a  v ČR.
   V poslední části se žáci krátce seznámí s problematikou sekt. A věnují se pak hlavně aktivitám k danému tématu. Například aktivita Čemu věříš ty? Nebo aktivita s přiřazováním pojmů k hlavním světovým náboženstvím. V úplném závěru bylo zařazeno video Etika mezi světy o islámu a náboženském násilí. Následovala  diskuze, rozdání a vyplnění krátkého dotazníku pro žáky i pedagoga a rozloučení.
   Celkově jsme zhodnotili celý projektový den jako velmi vydařený a hodnotný. Žák si uvědomili, že náboženství (spiritualita) se týká každého - dokonce i jeho. Taktéž si uvědomí, že náboženství se nerovná nebezpečí, přestože může mít extrémní násilné projevy. Náboženství je naopak velmi silným motivačním prvkem ke konání dobrého. Dále také že není správné, ani dobré stigmatizovat členy světových náboženství ani nových náboženských hnutí, a že nejlepší pomoc je otevřený dialog.
   V rámci multikulturní výchovy rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných náboženských skupin. V rámci výchovy etické pak duchovní rozměr člověka: obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem, informace o různých světonázorech.
Světová náboženství, sekty
Světová náboženství, sekty
Světová náboženství, sekty
Světová náboženství, sekty
Světová náboženství, sekty
Světová náboženství, sekty
Světová náboženství, sekty
Světová náboženství, sekty
Světová náboženství, sekty
Světová náboženství, sekty
Světová náboženství, sekty
 
 

Dne: 07. 11. 2019