Novinky
21.06.2020: Ošetřovné - OSSZ
16.06.2020: Příměstský tábor
04.05.2020: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ zde

28.04.2020: Příprava pokrmů
24.03.2020: Olympiáda ze znalostí dějepisu
11.03.2020: Minivolejbal
11.03.2020: Muzikoterapie
11.03.2020: Zimní mini olympiáda
u Veverek ...více zde

02.03.2020: Karneval Sluníčka, Berušky a Mikrojesličky
24.02.2020: Karneval u Koťat
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Ekoškola
  EKOŠKOLA (Eco-schools) je mezinárodní projekt, spojující environmentální výchovu na škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci. V projektu je zapojeno 14 000 škol ze 37 zemí světa.  

Popis jednotlivých kroků

  1. krok - založení pracovního týmu Ekoškoly
Založení pracovního týmu je praktickým vyjádřením společného rozhodnutí, že škola bude usilovat o titul Ekoškola a bude se snažit o pozitivní změny ve svém fungování. Členové týmu program Ekoškola koordinují a podílejí se na plnění všech další kroků.
 
       
  2. krok - analýza ekologického stavu školy
Analýza ekologického stavu školy je jedním z hlavních kroků, které škola musí uskutečnit, aby mohla být nastartována změna k lepšímu - tedy šetrnějšímu provozu. Žáci mají za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit současný stav školy v oblastech odpady, energie, voda a prostředí školy. Důležité je, aby se na analýze co největší měrou podíleli sami žáci za pomoci pracovních listů programu, které si mohou spolu s učiteli upravit pro potřeby konkrétní školy.
 
       
  3. krok - plán činností
Plán činností je jádrem programu Ekoškola. Jednotlivé úkoly, které jsou do plánu zahrnuty mají přímo vycházet z výsledků analýzy ekologického stavu školy. Hlavním cílem při sestavování plánu je ekologizace školy a zlepšení jejího prostředí a okolí. Úkoly by měly být navrženy tak, aby za ně mohli zodpovídat především žáci.
 
       
  4. krok - monitorování a vyhodnocování
Proces monitorování a vyhodnocování výsledků dává programu Ekoškola důvěryhodnost. Klade důraz na průběžnou kontrolu, zda škola v programu postupuje směrem k vytčeným cílům a zda se plány naplňují. Myslete na vyhodnocování výsledků již při plánování aktivit.
 
       
  5. krok - environmentální výchova ve výuce
Program Ekoškola je založen na tomto principu: témata EV, kterým se žáci věnují ve výuce, by měla ovlivňovat celkové fungování školy. Díky této návaznosti konkrétních činností na teoretické studium přestává být environmentální výchova něčím, o čem se žáci ve škole sice učí, ale brzy na to zase zapomenou.
 
       
  6. krok - informování a spolupráce
Pracovní tým Ekoškoly by se měl neustále snažit informovat o programu a svých záměrech, jak uvnitř školy, tak navenek. K tomuto účelu se dají využít nástěnky, školní časopis nebo webové stránky školy. Nejlépe se zviditelníte, uspořádáte-li výstavu, celoškolní Den činu nebo napíšete do místního či regionálního tisku. Všechny tyto aktivity škole mohou pomoci při navazování spolupráce s rodiči či možnými podporovateli.
 
       
  7. krok - ekokodex
Ekokodex je společným vyznáním hodnot a návodem k ohleduplnému chování k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje. Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.
 


Základní témata

  Odpady
Pochopení toho, co to jsou odpady, kde se tu vzaly a proč představují problém pochopení a uplatňování principu reduce, reuse, recycle (snížit, znovu použít, recyklovat).
 
       
  Energie
Pochopení toho, jak a z čeho se energie získává a jak to ovlivňuje životní prostředí pravidelnému monitorování spotřeby energií hledání možných způsobů snížení spotřeby energií.
 
       
  Voda
Pochopení toho, jak je voda pro život významná, jak dochází k jejímu znečišťování, jak probíhá získávání a úprava pitné vody a jak čištění odpadních vod ke kontrole spotřeby vody ve škole hledání možných způsobů snížení spotřeby vody.
 
       
  Prostředí školy
Pochopení potřeby pěkného a příjemného prostředí, péče o prostředí školy.
 
       

Převzato z www.ekoskola.cz

Ekotým

Bude doplněno

Fotogalerie


10.05.2013 Sluňákov
24.09.2012 Ekotým v Uherském Hradišti
22.10.2011 Ekotým na Moštěnské drakiádě
06.09.2011 Ekotým na Sluňákově


Akce


Sběr baterií   Módní přehlídka Sběr baterií
Noviny


Noviny Ekotýmu    

Dne: 23. 09. 2011